ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI,  ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO   W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 

I. PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U.  2023, poz. 900 ze zm.)

 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022, poz. 2431).


  II. ZASADY REKRUTACJI

  1. Do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Nowy Dwór Mazowiecki przyjmowane są dzieci, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

  2. Rodzic w celu rejestracji wniosku  do przedszkola na rok szkolny 2024/2025 będzie logował się poprzez adres strony internetowej: https://ndm.formico.pl

  3. Czynności postępowania rekrutacyjnego prowadzone będą zgodnie z harmonogramem określonym  Zarządzeniem nr 14/2024 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 19 stycznia 2024 roku. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 dla przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych.

  4. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica, prawnego opiekuna kandydata.

  5. Ilekroć mowa będzie o:

  a)  rodzicach, rodzicu – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby /podmiot/ sprawujący pieczę zastępczą nad dzieckiem,

  b)  wielodzietność rodziny – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci /własnych lub przysposobionych/,

  c)   samotnym wychowywaniu dziecka – oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji
  (na podstawie zaświadczenia z sądu lub prawomocnego wyroku sądu), osobę rozwiedzioną – chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie z jego rodzicem
  co najmniej jedno dziecko,

  d)  ustawie – oznacza to ustawę z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe,

  e) przedszkolu, oddziale przedszkolnym – oznacza to przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Nowy Dwór Mazowiecki

  1. Do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

  2. Dziecko przybywające z zagranicy jest przyjmowane do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego na warunkach i w trybie postępowania rekrutacyjnego dotyczących obywateli polskich ( zgodnie z art. 165 Prawo Oświatowe i Rozporządzeniem MEN z dnia 23 sierpnia  2017r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw –(Dz. U. z 2023r. poz. 2301).

  3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warunek niż liczba wolnych miejsc w I etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

  a)     wielodzietność rodziny kandydata,

  b)     niepełnosprawność kandydata,

  c)     niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

  d)     niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

  e)     niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

  f)      samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

  g)     objęcie kandydata pieczą zastępczą.

  1. W naborze biorą udział dzieci urodzone w latach:

  a)     2018 (dzieci 6-letnie, które zgodnie z art. 31 ust. 4, 5, 8 i 9 , art. 32 ust. 3 oraz art. 33  ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. –Prawo oświatowe (Dz. U. 2023. poz. 900 ze zm.) mają obowiązek realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych z możliwością pozostawienia dziecka w oddziale przedszkolnym w wymiarze całodziennej opieki, zgodnie z ofertą tych placówek.  

  b)     2019, 2020 i 2021 (dzieci 3, 4 i 5-letnie, które mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, w wymiarze całodziennej opieki.

  1. W II etapie rekrutacji są brane pod uwagę kryteria określone Uchwałą Nr XXX/394/2021 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki  oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów i przyznawania tym kryteriom określonej liczby punktów.

  2. Kandydaci zamieszkali poza gminą Nowy Dwór Mazowiecki mogą być przyjęci do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej posiada wolne miejsca. W przypadku większej liczby kandydatów przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne na zasadach zawartych w tym dokumencie.

  3. Aby kandydat wziął udział w procesie rekrutacji, rodzic musi dokonać rejestracji
   w elektronicznym systemie naboru.

  4. Informacja o stronie logowania, sposobie rejestracji i wypełnienia wniosku corocznie udostępniona jest:

  a)     na stronach internetowych w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej,

  b)     na tablicach informacyjnych w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej,

  c)     telefonicznie – przez pracowników w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

  1. Rodzic we wniosku może dokonać wyboru maksymalnie 3 placówek, określając kolejność wyboru przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, według swoich preferencji.

  2. Rodzic, opiekun prawny składa w placówce pierwszego wyboru poprawnie wypełniony, wydrukowany i podpisany wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi zaznaczone kryteria naboru o których mowa w art. 150, ust. 2-6 ustawy Prawo Oświatowe. Wniosek można też złożyć w formie wykonanego skanu dokumentów drogą elektroniczną z adresu e-mail podanego w systemie naboru. Po złożeniu wniosku drogą e-mail prosimy o kontakt telefoniczny z dana placówką w celu potwierdzenia wpłynięcia wniosku.

   Adresy e-mail placówek dostępne będą na stronie głównej do naboru w zakładce oferta oraz na stronach internetowych poszczególnych przedszkoli i zespołów szkolno-przedszkolnych.

  3. Dokumenty i wniosek składa się w formie papierowej do dyrektora przedszkola, szkoły podstawowej w sekretariacie placówki.

  4. Oświadczenia rodzica, opiekuna prawnego składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie obowiązany jest do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

  5. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach lub może zwrócić się do Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki o potwierdzenie tych okoliczności.

  6. Oświadczenia składane przez rodziców, prawnych opiekunów mogą być zweryfikowane na zasadach określonych w art. 150, ust. 7-10 ustawy Prawo Oświatowe.

  7. Po pozytywnej weryfikacji wniosku i zakwalifikowaniu kandydata do przyjęcia do przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej rodzic, którego dziecko zostało zakwalifikowane do placówki 2 –go lub 3-go wyboru musi dokonać potwierdzenia woli poprzez zalogowanie się na swoje konto w systemie rekrutacji oraz  wziąć wniosek z  pierwszego punktu naborowego i dostarczyć wniosek do wybranej placówki.

  8. W przypadku, gdy taka czynność nie zostanie dokonana w  dniu  20 marca 2024r. w godzinach od 8 do godz. 15.00, dziecko nie zostanie wpisane na listę przyjętych a w przypadku rekrutacji uzupełniającej do 18 kwietnia 2024r. w godzinach od 8 do godz. 15.00

  9. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz list przyjętych i nieprzyjętych.

  10. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do danego przedszkola, oddziału przedszkolnego jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

  11. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu, przyjęciu lub nieprzyjęciu do placówki oraz najniższą liczbę punktów uprawniających do przyjęcia.

  12. Listy dzieci umieszcza się w widocznym miejscu w siedzibie danej placówki oświatowej biorącej udział w rekrutacji.  Informację o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu, przyjęciu lub nieprzyjęciu rodzice dzieci biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym otrzymają na adres poczty elektronicznej podany we wniosku.

  13. Rodzic kandydata, który nie został przyjęty do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej może wystąpić o uzasadnienie decyzji na zasadach zawartych w art. 158, ust. 6 -9 ustawy Prawo oświatowe.

  14. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola, oddziału przedszkolnego, przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w wybranym przedszkolu, oddziale przedszkolnym.

  15. Postępowanie rekrutacyjne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym, przeprowadza się zgodnie z harmonogramem rekrutacji opracowywanym corocznie.

  16. Jeżeli po przeprowadzeniu rekrutacji przedszkole, szkoła podstawowa, dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się uzupełniające postępowanie rekrutacyjne.

  17. Rekrutacja uzupełniająca powinna zakończyć się do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny na który prowadzona jest rekrutacja.

  18. Dyrektor przedszkola, szkoły podstawowej powołuje komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia procesu rekrutacji wg zasad określonych w aktualnym Rozporządzeniu MEN.

  19. Z kolejnych etapów rekrutacji komisja sporządza protokoły, których integralną część stanowią listy kandydatów.